نشست تخصصی و آموزشي سازمانهای مردم نهاد در استان يزد برگزار شد

با حضور نمايندگان سازمانهاي مردم نهاد نشست تخصصی و آموزشي اين سازمانهای دريزد برگزار شد


با هدف ارائه و تكميل پروژه هاي پيشنهادي و هماهنگي برنامه هاي مشترك نشست تخصصی و آموزشي اين سازمانها دريزد برگزار شد

به گزارش روابط عمومي دفتر اموربانوان وخانواده، دوره نشست هاي تخصصي ،آموزشي سازمان هاي مردم نهاد ،با هدف ارائه و  تكميل  پروژه هاي پيشنهادي و هماهنگي برنامه هاي مشترك برگزارشد.
گفتني است  : اين نشست در راستاي هم افزائي و همفكري با نمايندگان سازمان هاي مردم نهاد استان كه در دومين نشست هاي تخصصي –آموزشي منطقه اي برگزار شده بود، تشكيل گرديد