در راستاي الگو سازي و توانمند سازي بانوان

برشناسايي و معرفي زنان كار آفرين از وظايف و رسالت تمامي دستگاههاي مرتبط تاكيد شد.


در راستاي الگو سازي و توانمند سازي هرچه بيشتر بانوان برشناسايي و معرفي زنان كار آفرين استان در رسته هاي مختلف از وظايف و رسالت تمامي دستگاههاي مرتبط تاكيد شد.

به گزارش روابط عمومي دفتر اموربانوان و خانواده استانداري "فاطمه دانش یزدی" مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد در جلسه اي كه با حضور مدير كل محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مشاوران و نمايندگان دستگاههاي اجرايي مرتبط با فعاليت هاي اقتصادي استان برگزار شد . ايشان از "نشست بانوان كارآفرين استان با رويكرد اقتصاد مقاومتي" در راستاي چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي خبر داد .كه بايد با همكاري و همفكري دستگاهها، توانايي ها و ظرفيت هاي چهل ساله ي بانوان را در تمامي ابعاد شناسايي كرد و اينكه بانوان چه جايگاه و مرتبه اي داشتند و در طول اين چهل سال به چه جايگاه و مرتبه اي رسيدند را تحت عنوان كارنامه ي چهل ساله ي انقلاب تدوين و منتشركرد. ايشان شناسايي و معرفي زنان كارآفرين  استان در رسته هاي مختلف را از وظايف و رسالت تمامي دستگاههاي مرتبط دانستند وگفتند بايد ، با هم افزايي و همكاري بين بخشي بتوانيم در راستاي الگو سازي و توانمند سازي هر چه بيشتر اين قشر از بانوان ، برنامه ريزي دقيق و درست را داشته باشيم.
 وي هدف از اين  نشست را هم انديشي ، تبادل تجارب و برگزاري نشست بانوان كار آفرين دانست.
ايشان:  مسئله"اقتصاد مقاومتي" را از تدابير هوشمندانه و به موقع از سوي مقام معظم رهبري دانستند.  اينكه نقش زنان هم به عنوان نیمی از جامعه و هم به عنوان مدیريت اقتصاد خانواده حائز اهميت دانست كه علاوه بر جايگاه فوق  مدیريت  جهادی و نقش تربیتی، حمایتی و تولیدی را در اقتصاد مقاومتی ایفا کنند.همین تاثیرگذاری نقش زنان در اقتصاد مقاومتی باعث شد تا دولت در سیاست های خود درباره اقتصاد مقاومتی و همچنین مسایل دیگر اهتمام ویژه ای به زنان و حضور آنها در جامعه داشته باشد.
در اين جلسه مقرر گرديد  نشست زنان كارآفرين در گروه كاري اشتغال با محوريت اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همكاري دستگاههاي مربوطه به صورت مشاركتي صورت پذيرد .همچنين سرفصل هاي آموزشي بر اساس نيازهاي ارتقاي مهارت هاي كيفي دستگاههاي مرتبط تهيه و در قالب سلسله نشست هاي مستمر برگزار گردد.