گزارش اقدامات انجام شده در دهه کرامت


گزارش اقدامات انجام شده حوزه امور بانوان دستگاههاي اجرایی استان یزد به مناسبت بزرگداشت دهه کرامت جهت مشاهده    دانلود        فرماييد.  

گزارش اقدامات انجام شده حوزه امور بانوان دستگاههاي اجرایی استان یزد
به مناسبت بزرگداشت دهه کرامت

جهت مشاهده    دانلود       فرماييد.