گزارش تصويري نشست هم انديشي بانوان اداره كل راه وشهرسازي يزد

گزارش تصويري نشست هم انديشي بانوان اداره كل راه وشهرسازي با حضور مدير كل اموربانوان و خانواده استانداري


گزارش تصويري نشست هم انديشي بانوان و بررسي مشكلات و مسائل اداره كل راه وشهرسازي با حضور مدير كل اموربانوان و خانواده استانداري